کبوترم هوایی شدم (شور/حاج محمدرضا بذری)


 

 اشک ارثیه یِ عشقه (شور/حاج محمدرضا بذری)


 

 عشق احساسِ حسینِ (شور/کربلایی جبار بذری)


 

 سرمو پای علمت میدم (شور/کربلایی جبار بذری)


 

 این روضه ی ماست رضوانِ حسین (تک/حاج محمدرضا بذری)


 

 کوفه به بابات علی هم وفا نکرده (زمینه/حاج محمدرضا بذری)

 

 

اضافه کردن نظر