مراسم شب دوم ماه مبارک رمضان_98/2/17

 (سخنرانی/حجت الاسلام احمدنژاد)
mp3  
 (مناجات و روضه/حاج محمدرضا بذری)
mp3  

     مراسم شب سوم ماه مبارک رمضان_98/2/18

 (سخنرانی/حجت الاسلام احمدنژاد)
mp3  
 (مناجات و روضه/حاج محمدرضا بذری)
mp3  

     مراسم شب چهارم ماه مبارک رمضان_98/2/19

 (سخنرانی/حجت الاسلام احمدنژاد)
mp3  
 (مناجات و روضه/کربلایی جبار بذری)
mp3  

     مراسم شب پنجم ماه مبارک رمضان_98/2/20

 (سخنرانی/حجت الاسلام احمدنژاد)
mp3  
 (مناجات و روضه/حاج محمدرضا بذری)
mp3  

     مراسم شب ششم ماه مبارک رمضان_98/2/21

 (سخنرانی/حجت الاسلام احمدنژاد)
mp3  
 (مناجات و روضه/حاج محمدرضا بذری)
mp3  

     مراسم شب هفتم ماه مبارک رمضان_98/2/22

 (سخنرانی/حجت الاسلام احمدنژاد)
mp3  
 (مناجات و روضه/حاج محمدرضا بذری)
mp3  

     مراسم شب هشتم ماه مبارک رمضان_98/2/23

 (سخنرانی/حجت الاسلام دکتر حیدریان)
mp3  
 (مناجات و روضه/حاج محمدرضا بذری)
mp3  

     مراسم شب نهم ماه مبارک رمضان_98/2/24

 (سخنرانی/حجت الاسلام دکتر حیدریان)
mp3  
 (مناجات و روضه/حاج محمدرضا بذری)
mp3  

     مراسم شب دهم ماه مبارک رمضان_وفات حضرت خدیجه(س)_98/2/25

 (سخنرانی/حجت الاسلام دکتر حیدریان)
mp3  
 (مناجات و روضه/حاج محمدرضا بذری)
mp3  
 زمینه : ای همدم و رفیقم تنهام نزار (حاج محمدرضا بذری)
mp3  
 شور : اگه از شما جدا بشم پریشون میشم (کربلایی جبار بذری)
mp3  

     مراسم شب یازدهم ماه مبارک رمضان_98/2/26

 (سخنرانی/حجت الاسلام دکتر حیدریان)
mp3  
 (مناجات و روضه/کربلایی جبار بذری)
mp3  

     مراسم شب دوازدهم ماه مبارک رمضان_98/2/27

 (مناجات و روضه/کربلایی جبار بذری)
mp3  

     مراسم شب سیزدهم ماه مبارک رمضان_98/2/28

 (سخنرانی/حجت الاسلام دکتر حیدریان)
mp3  
 (مناجات و روضه/کربلایی جبار بذری)
mp3  

     مراسم شب چهاردهم ماه مبارک رمضان_98/2/29

 (سخنرانی/حجت الاسلام مرعشی)
mp3  
 (مناجات و روضه/حاج محمدرضا بذری)
mp3  

     مراسم شب پانزدهم ماه مبارک رمضان_شب میلاد امام حسن(ع)_98/2/30

 (سخنرانی/حجت الاسلام مرعشی)
mp3  
 شور : ضربانم حسنه (کربلایی جبار بذری)
mp3  
 مدح : نیمه ی ماه خدا (کربلایی جبار بذری)
mp3  
 شور : دلهارو داده به دست باد زهرا (کربلایی جبار بذری)
mp3  
 شور : به عشقت آب و گلم رو سرشتی (حاج محمدرضا بذری)
mp3  
 مدح : شاعر به هر شعر ترش دارد علاقه (حاج محمدرضا بذری)
mp3  
 سرود : نمک عشقه ماه رمضون اومد (حاج محمدرضا بذری)
mp3  
 شور : نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد (حاج محمدرضا بذری)
mp3  
 شور : خونمی شریانمی (شور/کربلایی جبار بذری)
mp3  
 مناجات (کربلایی جبار بذری)
mp3  

     مراسم شب شانزدهم ماه مبارک رمضان_98/2/31

 (سخنرانی/حجت الاسلام مرعشی)
mp3  
 (مناجات و روضه/حاج محمدرضا بذری)
mp3  

     مراسم شب هفدهم ماه مبارک رمضان_98/3/1

 (مناجات و روضه/حاج محمدرضا بذری)
mp3  

اضافه کردن نظر