حجت الاسلام و المسلمين دكتر ابراهيميان در شب چهارم از مراسم فاطميه اول خدمت عزادران فاطمي بيان فرمودند: در ادامه ي بحث شب هاي گذشته راز ششم پرهيز از به زمين خوردن بهتر است از به زمين خوردن و از كسي خواهش كني كه بلندت كند.

مراد اين حديث يعني كارهاي خود را در زندگي چنان با دقت انجام بده تا به كمك ديگران محتاج نباشي. در اسلام تقاضا كردن از ديگران نوعي ذلت است. فلسفه قيام سيدالشهدا هم در همين بود. لذا حضرت فرمود من با عزت مي ميرم تا با ذلت زندگي نكنم. مولا علي(ع) فرمود اگر زنده باشيد ولي ذليل درواقع مرده ايد اما اگر بميريد اما با عزت درواقع زنده ايد.

اصل هفتم اين است كه همنشين با اهل علم را در برنامه زندگي ات قرار ده و با دانشمندان بنشين كه خوشبخت مي شوي.

اصل هشتم براي خوشبختي با تهي دستان بنشينيد تا شكر گذاريتان از خدا زياد شود.

وقتي من خودم را با پايين تر از خودم محشور كنم اولا مي فهمم كه زندگي من آنقدر هم سخت زندگي نميكنم ثانيا مي فهمم من از آن ها خوشبخ بخت ترم.

توصيه نهم حضرت زهرا  اين است كه كسي كه به ديگران نيكي كند خدمت گذاران او زياد مي شود و ياران او هم زياد مي گردد.

پيامبر اكرم فرمود: اگر كسي يك نياز از مومني را برطرف كند خداوند ده نياز اورا برطرف مي كند كه حداقل آن ها بهشت است.

اصل دهم پيروزي شما با دور انديشي به دست مي آيد و دورانديشي با رايزني و مشورت و رايزني هم لازمه اش رازداري است.

يعني سه عامل دورانديشي، مشورت و رازداري موفقيت شما را مسلم مي كند. مولا علي(ع) مي فرمايد دورانديشي يعني فرد كار امروزش را به فردا نسپارد. مشورت يعني عقل ديگران را روي عقل خود بريزيد و هيچوقت پشيمان نمي شوي.

يازدهمين اصل كسي كه از گذشته اش عبرت نگيرد از شكست هاي خود نمي تواند نردباني براي موفقيت هايش بسازد.

دوازدهمين راز موفقيت اين است كه دست نياز به سوي هركسي دراز كني اسير او مي شوي و از هركسي نيازي نجويي همتاي او مي شوي و اگر به كسي خوبي كني فرمانرواي او مي شوي.

اصل سيزدهم اين است كه اگر انسان موفق نيست خود را شبيه انسان هاي موفق جلوه دهد زيرا اگر انسان خود را شبيه گروهي كند به زودي از آن ها مي شود.

 چهاردمين اصل يكي از راه هاي مشهور شدن فرار از شهرت است.

پانزدهم هرگاه از سختي و دشواري كاري ترسيدي در برابر آن سرسختي و لجبازي نشان دهد حتما موفق خواهد شد.

اصل شانزدهم اگر براي خودت برنامه ريزي نكني روزگار براي تو برنامه خواهد ريخت.

هفتمين راز موفقيت خود را از وابسطه بودن به ديگران نجات ده تا آسايش را بدست آوري.

هجدهم از علائم و نشانه هاي موفقيت نصيحت پذيري از ديگران و معاشرت با مردم موفق است.

نوزدهم راز موفقيت در ميانه روي و اعتدال در زندگي است.

بيستم خجالتي نباش و الا فرصت ها را از دست مي دهي.

ما تا ديروز براي اثبات حقانيت حضرت فاطمه(س) خيلي بايد تلاش مي كرديم اما با پيشرفت دنياي علم اين راه كم شده است.

اضافه کردن نظر