حضرت آيت الله توكل در شب سوم مراسم هيئت بيان داشتند: همه ي بدبختي ما براي وابستگيمان به دنياست.

تعلق به دنيا باعث جذاب شدن جلوه ي دنيا و گرفتن ما مي شود و اين باعث مي شود نفس اماره ي ما تحريك شود سپس طغيان صفات رذيله و ورود به گناه را داريم.

اگر انساني حب دنيا در دلش نيايد اثر اينكه جلوه ي دنيا برايش جذبه اي ندارد و درنتيجه نفس اماره اش تحريك نمي شود و صفات رذيله طغيان نمي كند و به گناه اقدام نمي كند و در نتيجه ظلمت گناه به جانش نمي آيد و نورانيت وارد مي شود. روايت داريم حكمت را به شرط مقام پاكي به انسان مي دهند.پس هركه باطنش بيشتري داشته باشد حكمت بيشتري در او ميريزند.

روايت داريم دل هايتان ظرف است و بهترين ظرف ، ظرفي است كه وسعتش بيشتر باشد. انبيا درك عمق عصمت چهارده معصوم را ندارند چون براي درك معرفت بايد ظرفيت به آن ها عطا شود.

يك دسته خوف عام است كه براي ما است.يك دسته خوف براي خواص است كه شامل انبيا مي شود. و دستعه ي بعد اخص الخواص است كه براي چهارده معصوم است. انبيا آنقدر پاك اند كه فكر گناه و مكروه هم ندارند. آن ها از ترك اولي خوف دارند.

چهارده معصوم خوفشان آن است كه كمتر از آن از توجه به خدا به غير خدا توجه كنند.

دليل دسته بندي جهنم شامل جهنم اول كه جهنم اعمال است. افرادي كه درونشان مشكل ندارد و دلشان بيمار نيست اما گاهي از روي ناداني و شوخي هم شده گناهي مرتكب مي شوند. جهنم بعدي جهنم اخلاق است كه از درون و دل مشكل دارد. جهنم بعدي جهنم احتجاب است كه شايد آتش درونش نباشد اما براي اهلش از آتش هم بدتر است. مولا علي(ع) مي فرمايد: گيرم به جهنمت صبر كنم نمي توان از فراقت طاقت بياورم.

گفتند لقمان چه كرده اي كه خدا به اين مقام تو را رسانده است گفت شش كار كرده ام كه اگر بيشتر از آن كسي انجام دهد از من مقام بالاتر و اگر كمتر انجام دهد مقام كمتري خواهد داشت.

اضافه کردن نظر